Krov hospodářské budovy bývalé fary v Branišově, okr. Jihlava

Jednoduchý hambalkový krov, vazby sestávají z vazného trámu, páru krokví, hambálku a dvou námětků, překrývajících konce vazných trámů. Zavětrování dvěma páry ondřejských křížů. Rozpětí krovu 5m, délka krovu 21m. Střecha na obou stranách zakončena polovalbou.

Realizace: Hynek Šalplachta, Libuše Marková, Robert Malý

Stáří původního krovu se nepodařilo přesně zjistit. Krov byl zpracován na řemeslně nízké úrovni - některé vazné trámy krovu byly plátovány jednoduchým plátem bez zajištění; jednotlivé vazby se ve svém obrysu značně lišily, rozdíly byly vyrovnány různě dlouhými námětky, kdy některé sahaly až do hřebene, i přes něj. Nebylo dodrženo střídání čepu a rozporu v ostřihovém spoji krokví ve hřebeni.

Krov byl původně kryt štípaným šindelem, v 60. letech 20. století byla vysloužilá krytina vyměněna za v místě častou betonovou tašku. Původní, zřejmě tesané latě, byly vyměněny za řezané. V té době do krovu už delší dobu zatékalo. Krytina z betonových tašek nebyla schopna přizpůsobit se zdeformovanému krovu, vlivem poddimenzovaných a rychle stárnoucích střešních latí pokračovala deformace střešní roviny a do krovu dále zatékalo. Zkázonosně působila rovněž váha samotné střešní krytiny, mnohem těžší, než původní šindelové. Východní třetina krovu se zřítila v 80. letech 20. století.

Dendrologický posudek z roku 2008 vyslovil požadavek zachování co nejrozsáhlejších částí krovu, odstranění zasažených částí prvků krovu a jejich protézování. Po sejmutí střešní krytiny a odstranění latí v roce 2009, kdy se poškození ukázalo v celém svém rozsahu, bylo zřejmé, že toto řešení není možné. Bylo rozhodnuto celý krov odstranit a postavit jeho co nejvěrnější repliku. Na podzim 2009 byl tedy původní krov kompletně odstraněn a do zimy musel být vztyčen a zakryt nový.

Bez předchozí konzultace objednal investor na výrobu repliky krovu řezané trámy. Pro co nejvěrnější napodobení vzhledu původního krovu jsem se rozhodl všechny mohutnější prvky (vazné trámy, krokve) přelícovat širočinou (s tím mi vydatně pomohl kolega Robert Malý z Českých Budějovic), menší prvky (hambalky, námětky) ohoblovat ručním hoblíkem (vše hoblovala Libuše Marková z Prahy).

Následná výroba probíhala klasicky výrobou jednotlivých vazeb na zemi. Zachován byl princip spojení jednotlivých prvků krovu - ostřih v hřebeni, čepování hambalků, čepování krokví do vazných trámů.

Souběžně s tím probíhala rekonstrukce zdiva hospodářské budovy, kterou provedl metodou suchého zdění restaurátor zdiva pan Tomáš Skalík.

Následně byly jednotlivé prvky vysazeny na korunu zdiva, jednotlivé vazby sesazeny, spoje zajištěny dřevěnými kolíky, krov nalaťován a pokryt šindelem.

Krov po sejmutí krytiny. Chybějící část v popředí se samovolně zřítila v 80. letech 20. století.

Krov po sejmutí krytiny, pohled z návsi.

S kolegou Robertem Malým vykreslujeme krov na podlaze fary v měřítku 1:1. Podle tohoto výkresu jsme si pak vzali přesné míry jednotlivých prvků krovu a ty jsme pak co nejpřesněji vyrobili, aniž bychom museli jednotlivé vazby krovu na zemi sesazovat. Jedná se o rychlé řešení v časové tísni, jednoduché krovy se takto dají vyrábět.

Přetesávání řezaných vazných trámů

Kolemjdoucí si ťukali na čelo, my jsme ale chtěli s disponabilním materiálem dosáhnout co nejvěrnějšího vzhledu.

Vyskládané přetesané trámy

Na původním krovu byly krokve začepovány do vazných trámů. Toto řešení jsme zachovali, stejně jako tvar a rozměry spoje.

Spojení krokví na ostřih v hřebeni nově vztyčeného krovu.

Vztyčený krov, zadní část již zakrytá šindelem.

Vztyčený krov, pohled z návsi.

Zavětrování krovu

bylo provedeno čtyřmi páry ondřejských křížů, vždy dva ve stejném poli proti sobě.

Námětky

Zakrytí zhlaví vazných trámů námětky. Spodní konec námětku je položen na záklopové prkno podhledu, které pod námětkem probíhá nepřerušeno. Záklopové prkno tak zároveň slouží jako nejnižší střešní lať.

Kolíky pro zajištění tesařských spojů

Kolík z původního krovu a nový kolík.

Interiér krovu

Pohled směrem k návsi. Na tesání střešních latí z tyčoviny už bohužel vůbec nebyl čas...

Hotový zakrytý krov

se dvěma pultovými prosvětlovacími vikýři.